අතිපුජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන ස්වාමින් වහන්සේ අභිනව අටමස්ථානාධිපති ධුරයේ වැඩභාර ගැනිමේ අද

නුවර කලාවියේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිපුජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන නායන ස්වාමින් වහන්සේ අභිනව අටමස්ථානාධිපති ධුරයේ වැඩභාර ගැනිම අද සිදුවෙයි. අද පෙරවරු 6.

Read more