ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් අඛණ්ඩ සහාය

මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට සහායදීමට ඉන්දියාව තීරණය කරයි. ඉන්දිය විදේශ කටයුතු ඇමති ආචාර්ය එස්.ජයිෂංකර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති විදේශ

Read more

පළාත් පාලන පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාවට ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සහ කොමසාරිස්වරුන් කැදවීමේ තීරණයක්

පළාත් පාලනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාවට මෙතෙක් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සහ පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන් කැදවා නැතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ

Read more