සතොස භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහත දමයි

සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තුනක මිල පහත දමයි. ඒ අනුව පරිප්පු කිලෝවක මිල රුපියල් 09 කින් පහත දමා ඇති අතර නව

Read more