අයහපත් කාලගුණයෙන් පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන

පසුගිය දින කිහිපය පුරා පැවති අයහපත් කාලගුණයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1788 ක් පිඩාවට පත්ව ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය

Read more