කින්නියා පාලම් පාරුව පෙරළීමේ සිද්ධියට තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

කින්නියා කුරුඤ්ඤන්කේනි කලපුවේ පාලම් පාරුවක් පෙරලිමේ සිද්ධියට තිදෙනෙකු අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ එම පාරුවේ අයිතිකරු, පැදිකරු

Read more