කෝප්, කෝපා සහ රජයේ මුදල් පිළිබද කාරක සභාවට නව සාමාජික මන්ත්‍රිවරු පත් කෙරෙති

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවට, රජයේ ගිණුම් පිලිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුවට සහ රජයේ මුදල් පිළිබද

Read more