පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 60 දක්වා වැඩිකිරිමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

වයස අවුරුදු 60 දක්වා සේවය කිරීමට මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට අවස්ථාව සැලසෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කල යෝජනාවට වෘත්තිය සමිතිවල සහයෝගය පලවී

Read more

කොවිඩ් සමයේ රැකියා අහිමි වු පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ සංගණනයක්

කොවිඩ් වසංගතය සමයේ තම රැකියා අහිමි වු පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ තොරතුරු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දෙන ලෙස ඇමති නිමල් සිරිපාල ද

Read more