කෝප් කමිටුවට කැඳවන නිලධාරින්ගෙන් දිවුරුමක් ලබාගැනීමේ තිීරණයක්

කෝප් කමිටුවට කැඳවන නිලධාරින් සිදුකරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් දිවුරුමක් ලබාගැනිමට කෝප් කමිටුව තිරණය කරයි. අද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත්

Read more

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ ව්‍යාපෘති රැසක් අසාර්ථක බව කෝප් කමිටුවේදී හෙලි වෙයි

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය ආරම්භ කර තිබු ඊ-විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යාපෘතිය සදහා රුපියල් මිලියන 278 කට

Read more