ලාඕසයේ ව්‍යාපෘති 11 කට ලෝක බැංකුවෙන් ආධාර

ලාඕසයේ ව්‍යාපෘති 11 ක් සදහා ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 395 ක් පිරිනමයි. ඉදිරි වසර 4 දි මෙම ව්‍යාපෘති අවසන් කෙරේ.

Read more