අද සිට ඉන්ධන නිකුත් කිරිම QR ක්‍රමයට

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය දීපව්‍යාප්ත මට්ටමින් අද සිට ක්‍රියාත්මකයි. අංක තහඩුවේ අවසන් අංකය, ටෝකන් ඇතුළු ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක

Read more