දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමයේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවෙයි.

දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමය ඊයේ රාත්‍රියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ. අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා

Read more