තද වැසි සමග ජලාශ කිහිපයක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ.

ගත වු දින දෙක තුළදී පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක වලටත් කන්ද උඩරට ප්‍රදේශයටත් මිලිමීටර් සියය ඉක්මවු වැසි ලැබී ඇතැයි වාර්මාර්ග

Read more

මහවැලි කලාපවල කෘෂීකාර්මික කටයුතු සිදුකිරීමේදී පරිසරයට බලපෑම් එල්ල වන කිසිදු ක්‍රියාවලියකට අවතීර්ණ නොවන බව රාජ්‍ය ඇමති සිරිපාල ගම්ලත් මහතා පවසයි

මහවැලි කලාපවල කෘෂිකාර්මික කටයුතු පවත්වාගෙන යමේදී පරිසරයට බලපෑම් එල්ල වන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයකට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය අවතීර්ණ නොවන බව රාජ්‍ය

Read more