සරණාගතයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අද

සරණාගතයන් සදහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. සරණාගතයන්ගේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ 1951 සම්මුතියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරමින් 2001 ජුනි 20 වැනිදා එම

Read more