ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ජලගැලීම් හා නායයාම්

ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ ජනතාව අධික වැසි හේතුවෙන් හටගත් ජලගැලීම් හා නායයාම්වලින් පීඩාවට පත්වෙති. ප්‍රාන්තයේ ගුවහාතී ප්‍රදේශයේ ඊයේ අලුතින් නාය යාම්

Read more