ඉන්දියා හා බංග්ලාදේශ ගංවතුරෙන් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන්

ඉන්දියාව හා බංග්ලාදේශයට බලපා ඇති ගංවතුර හේතුවෙන් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන් වෙති. මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 59 කි.

Read more