අලුත්වැඩියා කළ ලංගම බස්රථ 800 ක් සඳුදා සිට ධාවනයට

ධාවනයෙන් ඉවත් කර තිබු බස්රථ 800 ක් ලබන සදුදා සිට ධාවනයට එක්කරන බව ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. ලංගම

Read more