රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඇසළ මහා පෙරහර මංගල්‍ය ලබන සිකුරාදා

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ මහා පෙරහර මංගල්‍ය ලබන සිකුරාදා ආරම්භ වෙයි. උත්සව සමයේ කතරගමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට අවශ්‍ය

Read more