ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානී හා ජනපති අතර හමුවක්

සංචාරයක් සදහා දිවයිනට පැමිණ සිටින ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානි මනෝජ් මකුන්ද් නාරාවන මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද හමුවීමට නියමිතයි.

Read more

ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානී අද දිවයිනට

ඉන්දීය යුද හමුදා ප්‍රධානී ජනරාල් මනෝජ් මුකුන්ද් නාරාවන මහතා දින 5 ක නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට අද පැමිණෙයි. මෙම සංචාරයේදී

Read more