කොළඹ ප්‍රමුඛ ප්‍රධාන නගරවල පාසල් මේ සතියේ නොපැවැත්වෙයි

කොළඹ කලාපය, ආසන්න නගර ආශ්‍රිතව සහ සෙසු පලාත්වල ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි පාසල් මේ සතියේ නොපැවැත්විමට තිරණය කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

Read more

ප්‍රධාන නගරවල පාසල් ඉදිරි සතියේ නොපැවැත්වීමේ තීරණයක්

කොළඹ කලාපය, ආසන්න නගර ආශ්‍රිතව සහ සෙසු පලාත්වල ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි පාසල් ඉදිරි සතියේ නොපැවැත්විමට තිරණය කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

Read more