09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ 3 වන සභාවාරය ජනාධිපතිතුමා අද උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරයි

09 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ සිදු වෙයි. ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා

Read more

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හෙට පාර්ලිමේන්තුවට.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හෙට පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකු ලෙස දිවුරුම්දීමට නියමිතයි. ඒ මහතාට අසුන් ගැනීම සදහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉදිරිපෙළ 09 වැනි

Read more