සයිකල් සිකුරාදා සමාරම්භක උත්සවය හෙට

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තම සේවකයන්ට සතියේ එක් දිනක් පාපැදියෙන් සේවයට වාර්තා කිරීම දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධාන කරයි. සයිකල් සිකුරාදා –

Read more