අද ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

අද පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රි 12.00 දක්වා පැය 16 ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන

Read more

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අපනයන පළතුරු වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ

සුළු ව්‍යාපාරික ගොවි පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක අපනයන පළතුරු වගාව ව්‍යාප්ත කෙරේ. ඒ අනුව කැවෙන්ඩිස් කෙසෙල්

Read more

ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම පහේ සිට හුදෙකලා බවින් ඉවත් කළ අතර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදෙකලා කෙරේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊයේ හුදෙකලා කෙරිණි. කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැලැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍ය්ථානයේ ප්‍රධානි යුදහමුදාපති

Read more

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කෙරේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරන බව කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍ය්ථානයේ ප්‍රධානි යුදහමුදාපති

Read more

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

අද උදෑසන 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අක්කරෙයිපත්තුව සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කර ඇතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැළක්විමේ

Read more