සොලමන් දුපත් ආශ්‍රිතව ප්‍රබල භු කම්පනයක්

දකුණු පැසිපික් සාගරයේ සොලමන් දුපත්වල රිච්ටර් මාපාංක ඒකක 7 ක ප්‍රබලතාවක් සහිත භූ කම්පනයක් සිදු විය. මේ සම්බන්ධව සුනාමි අනතුරු

Read more