කාර්මික ආරවුල් විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වේ

කාර්මික ආරවුල් විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මත විය. ඇමති මනුෂ නානායකාර මහතා එය ඉදිරිපත් කලේය. එහිදි ඔහු පැවසුවේ

Read more

කොවිඩ් පාලනයට සෑම දෙනාගේම සහාය සහිත ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී අවධාරණය කෙරේ

කොවිඩ් නයින්ටීන් විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ වනවිට විවාදයට ගෙන තිබේ. එය ඉදිරිපත් කරමින් කථා කළ අමාත්‍ය අලි

Read more