ජනවාරි මාසයේ විදේශ රැකියා සදහා ශ්‍රී ලාංකිකයන් 25000 ක්

මේ වසරේ මුල් මාසය තුළ රැකියා සදහා 25 දහසකට ආසන්න පිරිසක් විදේශගත වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ

Read more

ගෘහ පාලන සහයිකා තනතුරේ පුහුණු කාලය දිීර්ඝ කෙරේ

ගෘහස්ථ ගෘහ පාලන සහයිකා තනතුර සදහා පළමුවරට විදේශ ගතවන කාන්තාවන්ට සපයන පුහුණු කාලය දිීර්ඝ කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා

Read more