මේ වසරේ බුකර් සම්මානය ශ්‍රිී ලාංකික ලේඛක ෂෙහාන් කරුණාතිලකට

මේ වසරේ බුකර් සම්මානය ශ්‍රිී ලාංකික ලේඛක ෂෙහාන් කරුණාතිලක මහතා දිනා ගනී. ඒ ඔහු රචනා කළ මුන්ස් ඔෆ් මාලි අල්මේදා

Read more