රාජ්‍ය සේවකයන්ට විදෙස් ගතවීමට අදාළ චක්‍රලේඛය අන්තර්ජාලයට

රාජ්‍ය සේවකයන් විදෙස් ගතවීමට අදාළ චක්‍රලේඛය අන්තර්ජාලයට යොමු කෙරේ. රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්

Read more