සියලුම රජයේ පාසල්වල මේ වසරේ පළමු වාරය අදින් ඇරඹෙයි

සියලුම රජයේ පාසල්වල මේ වසරේ පලමු වාරය අදින් ඇරඹෙයි. පාසල් වේලාව පැයකින් දීර්ඝ කිරීමට ගත් තීරණය තාවකාලිකව අත්හිටවු බව අමාත්‍ය

Read more