නවක වදය ක්‍රියාත්මක කර වරදකරුවන් ලෙස ඔප්පු වුවහොත් අසාදු ලේඛණට

විශ්ව විද්‍යාලවල නවක වදය ක්‍රියාත්මක කර වරදකරුවන් ලෙස ඔප්පු වුවහොත් ඔවුන්ව රාජ්‍ය සේවයට බදවා නොගෙන අසාදු ලේඛණ ගත කළයුතු බව

Read more

මෙරට විශ්ව විද්‍යාලවලින් පිරිනමන උපාධිවල ගුණාත්මක බව වර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කෙරේ

මෙරට විශ්ව විද්‍යාලවලින් පිරිනමන උපාධිවල ගුණාත්මක බව වර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව රාජ්‍ය ඇමති සුරේන් රාඝවන් මහතා අවධාරණය කරයි. කොළඹ ඊයේ පැවති

Read more

විශ්ව විද්‍යාල මගින් රටේ අනාගත පෙර ගමන්කරුවන් නිර්මාණය වියයුතුයි

රටේ අනාගත පෙර ගමන්කරුවන් නිර්මාණය කිරිම විශ්ව විද්‍යාල මගින් සිදුවිය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුරේන් රාඝවන් මහතා පවසයි. රජයේ ප්‍රවෘත්ති

Read more