තුර්කියේ සිටින සිරියානු සරණාගතයන් යළි සිරියාවට

තුර්කියේ සිටින මිලියනයක පමණ සිරියානු සරණාගතයන් යළිත් සිරියාවට එවීම සදහා සැලැස්මක් සකස් කරන බව තුර්කි ජනාධිපතිවරයා පවසයි. ඒ වෙනුවෙන් සිරියාවේ

Read more

කොවිඩ් රෝගීන් වෙනුවෙන් භාවිතය සදහා ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජයෙන් ඔක්සිජන්

කොවිඩ් රෝගීන් වෙනුවෙන් භාවිතය සදහා ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජය ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණ උපකරණ 100 ක් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ඊයේ භාර

Read more