දරුවන්ට උගන්වමින් තම ඉල්ලීම් දිනා ගන්නැයි මහා සංඝරත්නය ගුරු සංගම්වලින් ඉල්ලති

දරුවන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම කෙරෙහි අන් සියල්ලටම වඩා අවධානය යොමු කරන්නැයි මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වර්ජනයේ නිරත ගුරු

Read more