ගෝලීය ආර්ථිකය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී මන්දගාමී වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුවෙන් ප්‍රකාශයක්.

කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ බලපෑම සහ උද්ධමනයේ බලපෑම් හේතුවෙන් මේ වසරේදී ගෝලීය ආර්ථිකය පසුගිය වසරට වඩා මන්දගාමී වේගයකින් ප්‍රසාරණය වනු ඇතැයි ලෝක

Read more