මහවැලි උරුමය නිවසටම

මහවැලි කලාපවල වාසය කරන ඉඩම් හිමිකම් නොමැති පවුල් පහලොස් දහසක් සඳහා හිමිකම් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ මහවැලි උරුමය නිවසටම වැඩසටහන අද

Read more