නුවරඑළිය ආකර්ශනීය සංචාරක කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ

නුවරඑළිය දෙස් විදෙස් ආකර්ශනීය සංචාරක කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ. විදේශීය සංචාරකයන්ගේ වැඩි අවධානය යොමු කරවා ගැනීම එහි අරමුණයි. අනාගතය උදෙසා

Read more

නුවරඑළිය සංචාරක ආකර්ශනීය කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනයට

නුවරඑළිය දෙස් විදෙස් සංචාරක ආකර්ශනීය කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරේ. යෝජිත ව්‍යාපෘතිය යටතේ නුවරඑළිය පැරණි තුරග තරග පිටිය ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ පළමු

Read more

සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ඩොලර් බිලියන 10 ක් ජාතික ආර්ථිකයට එක් කිරිමේ වැඩපිළීවෙලක්

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් නව සංචාරක කලාප වශයෙන් හඳුන්වාදීමට රජය තීරණය කරයි. මේ වන විට නුවර-එළිය ඇල්ල ආරුගම්බේ පාසිකුඩා ආදී සංචාරක

Read more