මේ වසරේ මාරක රිය අනතුරු 434 කින් 457 දෙනෙක් මිය යති.

ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට මේ මස 25 වැනිදා තෙක් මෙරට සිදුවු මාරක රිය අනතුරු 434 කින් පුද්ගලයින් 457 දෙනෙකු මියගොස් ඇතැයි

Read more