ග්‍රාමීය ඩිපෝ වෙත ඉන්ධන ධාරිතාව වැඩි කෙරේ

ග්‍රාමීය ඩිපෝ වෙත දුම්රය ඉන්ධන ප්‍රවාහන ධාරිතාව සියය දක්වා වැඩි කෙරේ. එය මෙතෙක් පැවැතියේ සියයට 40 ක ධාරිතාවයකිනි. බලශක්ති අමාත්‍ය

Read more