වැඩි අස්වැන්නක් සහිත නව වී ප්‍රභේදයක්

අම්බලන්තොට වී පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ඒ.ටී. 301 නමැති නව වී ප්‍රභේදයක් නිෂ්පාදනය කර තිබේ. කැකුලු සහල්වලින් යුත් මෙය කුඹුරු අක්කරයක

Read more