ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ පළමු රැස්වීම අද

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ රැස්වීමක් පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදී අද පැවැත්වෙයි. සභාව පත් කිරීමෙන් පසුව එය රැස්වන පළමු අවස්ථාව මෙයයි. ඉදිරි වැඩකටයුතු සිදුකරන

Read more