රුවන්වැලි මහ සෑයේ චුඩාමානික්‍යයෙහි මැණික් සොරකම සම්බන්ධ පරික්ෂනය අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

රුවන්වැලි මහ සෑයේ චුඩාමානික්‍යයෙහි මැණික් සොරා ගෙන ඇති බවට පළවන විවිධ වාර්ථා සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂනයක් පැවැත්විමට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇතැයි

Read more