සියලු ආගමික සිද්ධස්ථාන සංවර්ධනය රජයේ වගකීමක් බව අවධාරණය කෙරේ

මෙරට සියලු ආගමික සිද්ධස්ථානවල සංවර්ධනයට දායක වීම සඳහා රජය බැඳී සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. අනෙකුත් සියලු ආගම්

Read more