යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා දකුණුදිග නගර කිහිපයක සංචාරයක

යුක්රේන ජනාධිපති ව්ලොදිමිර් සෙලෙන්කි මහතා දකුණුදිග නගර කිහිපයක සංචාරයක නිරත වෙයි. එම නගරවල රුසියානු හමුදා ප්‍රහාරවලින් විනාශ වු නිවාස ඔහුගේ

Read more