රුසියාවේ මූලික කොන්දේසි සපුරාලීමට යුක්‍රේනය පළමුවරට එකගතාව පළ කරයි

රුසියාවේ මූලික කොන්දේසි සපුරාලීමට තමන් සූදානම් බව යුක්‍රේනය පළමු වරට සඳහන් කරයි. දෙරට අතර සාකච්ඡාවලට සහභාගිවන රුසියානු දූත පිරිසේ ප්‍රධානී

Read more

රුසියා- යුක්රේන සාකච්ඡා බෙලරූස් හිදි ඇරඹෙයි

රුසියා – යුක්රේන සාකච්ඡා බෙලරූස් දේශසීමාවේදී ඇරෙඹ්. වහාම සටන් විරාමයකට එළඹිම සහ රුසියානු හමුදා යුක්රේන භූමියෙන් ඉවත් කර ගැනිම මෙම

Read more