රුසියානු යුක්රේන යුද්ධය ඉදිරියට ඇදි යා හැකි බවට නේටෝවෙන් අනතුරු ඇගවීම්

රුසියානු යුක්රේන යුද්ධය වසර ගණනාවක් ඉදිරියට ඇදි යා හැකි බවට නේටෝ සංවිධානය අනතුරු අගවයි. රුසියාව නැගෙනහිර යුක්රේනයට එල්ල කරන ප්‍රහාර

Read more