ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

හදිසි බිදවැටිමක් හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පෙරවරු 8 30 සිට පස්වරු 5 දක්වා පැය 8 යි විනාඩි 30

Read more

අද රාත්‍රි 10.00 සිට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

මහකොළඹ අපජල කළමනාකරණ ආයෝජන වැඩසටහනේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු කිහිපයක් හේතුවෙන් අද රාත්‍රි 10.00 සිට පැය 12 ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ

Read more

අද ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

අද පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රි 12.00 දක්වා පැය 16 ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන

Read more