දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වනඅලි උවදුර

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වනඅලි උවදුර පවතින අන්දරවැව උස්ගල මත්තල ආදි ප්‍රදේශවල එම මාර්ගය දෙපස තල් ගස්වලින් ආවරණය කිරීමට සැලසුම් කෙරේ.

Read more