නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

නව මැතිවරණ ක්‍රමය සකස් කිරිම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ. එම තේරීම් කාරක සභාවේ සභාපති

Read more