ලෝක දියවැඩියා දිනය අදයි

ලෝක දියවැඩියා දිනය අදට යෙදී තිබේ. 2006 වසරේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවකට අනුව ලෝක දියවැඩියා දිනය නිල එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය වශයෙන්

Read more