ඇමරිකාවේ ඉන්ධන මිලගණන් වසර 7 කට පසු ඉහළම මට්ටමකට

ඇමරිකානු ඉන්ධන මිලගණන් වසර 7 කට පසු ඉහළම මට්ටමකට පැමිණ තිබේ. ලොව පුරා රටවල ආර්ථිකයන් වසංගත අවපාතයකට මුහුණ දී සිටීම

Read more