මෙරට තරුණ-තරුණියන්ට ජපානයේ තාක්ෂණික පුහුණුව

පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කරන තරුණ-තරුණියන් සදහා ජපානයේ වසර හතරක තාක්ෂණික පුහුණුවක් ලබාදීමට රජයේ අවධානය යොමු වෙයි. උසස් පෙළ නිම කළ

Read more